Český svaz vnitřně postižených sportovců z.s.

P.O.Box 40
Zátopkova 100/2
CZ-160 17 PRAHA 6

IČ: 61381101
tel.: +420 220 513 664
e-mail:csvps@csvps.cz

            

Informace o nás

Hlavní činnost ČSVPS:

(1)
Hlavní činností ČSVPS je vytváření optimálních podmínek pro sportovní, tělovýchovnou, turistickou a edukační činnost svých členů. Soustavně podporovat své členy a spolupracovat s jinými střešními organizacemi sportu, jakož i se státními orgány a veřejnými či soukromými osobami za účelem naplňování hlavní činnosti.

(2)
Podle požadavků svých členů a v rámci možností se podílet na organizování sportovních soutěží.

(3)
Přenášet zkušenosti a poznatky z činnosti členů, být nápomocen vzniku spolků aspirujících na členství v ČSVPS.

 

Stanovy ČSVPS

Český svaz vnitřně postižených sportovců,  z.s

     ____________________________________________________

Čl. 1

Základní ustanovení

(1) Název spolku: Český svaz vnitřně postižených sportovců, z.s.  (dále jen ČSVPS)

(2) Sídlem ČSVPS  je Praha 6, Zátopkova 100/2,  PSČ 16017.

(3) Českému svazu vnitřně postižených sportovců,  z.s. je přiděleno IČ 61381101.

(4) ČSVPS je dobrovolná, samosprávná, nepolitická a nezisková organizace. Je spolkem ve smyslu § 214 a násl. Zákona č.89/2012 Sb. Je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

(5) ČSVPS je založen za účelem naplňování společného zájmu členů, kterými jsou spolky (resp. pobočné spolky) sdružující fyzické osoby postižené či výrazně ohrožené vnitřními chorobami.

(6) Je dobrovolným členem Unie zdravotně postižených sportovců České republiky a jejím prostřednictvím i České unie sportu.

(7) ČSVPS působí na území celé České republiky. Může spolupracovat s obdobnými organizacemi v jiných státech.

Čl. 2

Účel a hlavní činnost ČSVPS

(1) Účelem a hlavní činností ČSVPS je vytváření optimálních podmínek pro sportovní a edukační činnost svých členů. Soustavně podporovat své členy a spolupracovat s jinými střešními organizacemi sportu, jakož i se státními orgány a veřejnými či soukromými osobami za účelem naplňování hlavní činnosti.

(2) Podle požadavků svých členů a v rámci možností se podílet na organizování sportovních soutěží.

(3) Přenášet zkušenosti a poznatky z činnosti členů, být nápomocen vzniku spolků aspirujících na členství v ČSVPS.

Čl. 3

Členství v ČSVPS, práva a povinnosti členů

(1) Členy ČSVPS  jsou spolky podle čl. 1/5.  ČSVPS do jejich činností a organizace nezasahuje. Má však právo kontroly a zásahu v případě, že člen hospodaří s prostředky přidělenými ČSVPS.

(2) Členství v ČSVPS vzniká schválením žádosti zájemce výborem ČSVPS. Zájemce předloží svou žádost písemně a předloží též své stanovy.

(3) Členství v ČSVPS je nepřevoditelné na jinou osobu ani na právního nástupce.

(4) Členství v ČSVPS zaniká:

 • Dobrovolným vystoupením člena
 • Zánikem člena
 • Vyloučením člena výborem ČSVPS na základě zjištění, že člen hrubým způsobem porušuje stanovy, finanční kázeň nebo poškozuje dobré jméno ČSVPS. Vyloučený člen má právo odvolat se k valné hromadě, jejíž stanovisko je konečné. Odvolání podává člen do 15 dnů od doručení o vyloučení výboru, který je povinen toto odvolání předložit valné hromadě.
 • Člen při zániku členství (bez ohledu na důvod) je povinen vypořádat své závazky k ČSVPS.
 • Zánikem ČSVPS bez právního nástupce.

(5) Členové ČSVPS mají zejména práva:

 • Vysílat své zástupce na jednání valné hromady ČSVPS.
 • Předkládat výboru svá doporučení a návrhy týkající se práce a řízení ČSVPS. Vyjadřovat se k projednávání jejich činnosti orgány ČSVPS.
 • Účastnit se soutěží organizovaných svazem.
 • Podílet se na finančním zabezpečení, které ČSVPS  pro své členy zajistil a to podle rozdělovníku zpracovaného výborem.
 • Účastnit se školení, seminářů a jiných akcí pořádaných ČSVPS.

(6) Povinnosti členů ČSVPS jsou zejména:

 • Dodržovat stanovy, směrnice a normy ČSVPS.
 • Plnit evidenční a právní povinnosti vůči ČSVPS, síti sportovních organizací a státu.
 • Spolupracovat s kontrolní komisí ČSVPS, předkládat jí veškeré vyžádané informace a doklady, dbát jejího doporučení.
 • Plnit usnesení valné hromady ČSVPS i rozhodnutí a pokyny výboru ČSVPS.

Čl. 4

Orgány ČSVPS

(1) Orgány ČSVPS jsou:

 • Valná hromada jako nejvyšší orgán
 • Výbor jako statutární orgán
 • Kontrolní komise jako kontrolní orgán

(2) Funkční období členů orgánů je čtyřleté. Kooptovat v průběhu funkčního období lze do výboru nejvýše 2 členy a do kontrolní komise jednoho. Kooptace končí nejbližší volební valnou hromadou.

(3) Volené orgány odpovídají za svou činnost členům ČSVPS a to cestou valné hromady.

(4) Výbor může jmenovat pro konkrétní účel komise, tyto ale nemají charakter orgánu spolku. Mohou však připravovat vnitřní směrnice ČSVPS.

(5) Do orgánů ČSVPS může být zvolena fyzická svéprávná, bezúhonná a plnoletá osoba, kterou delegoval některý z členů ČSVPS. Pro kooptaci pravidlo platí obdobně.

(6) Člen orgánu, který přijme funkci, je povinen ji vykonávat osobně, zodpovědně s potřebnou loajalitou, znalostmi a péčí.

(7) Členství v orgánech ukončuje (neplatí pro valné hromady):

 • Úmrtí člena
 • Abdikace člena
 • Odvolání podle čl. 6(6)
 • Skončení volebního období. Zde však platí, že člen pracuje až do valné hromady.

(8) Orgány ČSVPS jednají a rozhodují dvěma způsoby:

 • Řádným (za osobní přítomnosti delegátů resp. členů orgánů)
 • Per rollam (korespondenčně). Koresponduje se s výbory členů či jejich předsedy.

(9) Jednání a rozhodování orgánů ČSVPS způsobem per rollam upravuje Směrnice ČSVPS.

(10) Výbor i kontrolní komise hlasují ve sboru a usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Odchylně hlasující člen má právo nechat svůj názor zapsat do zápisu.

Čl. 5

Valná hromada

(1) Valná hromada je nejvyšším orgánem ČSVPS a je tvořena delegáty (zástupci) členů ČSVPS. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat místo a čas konání valné hromady a její program. Pozvánka je zasílána členům nejméně 20 dní před konáním valné hromady.  Počet delegátů z jednotlivých členů určuje klíč, který je uveden ve volebním řádu. Ten vypracuje výbor a rozesílá spolu s pozvánkou. Valná hromada se koná každoročně.

(2) Mimo volební valné hromady může být rozhodování valné hromady způsobem per rollam. Pak se výbor řídí stanovisky výborů svých členů.

(3) Na žádost nadpoloviční většiny členů svolá výbor mimořádnou valnou hromadu a to do 90 dnů od doručení poslední žádosti zajišťující nadpoloviční většinu žadatelů. Mimořádnou valnou hromadu výbor svolá též na žádost kontrolní komise.  Odvolání valné hromady je možné jen ze závažných důvodů a to nejpozději 5 dnů před jejím plánovaným konáním.

(4) Mimořádná valná hromada nemůže být provedena per rollam. Mimořádnou valnou hromadu může svolat též výbor, sezná-li pro to závažné důvody.

(5) Valná hromada je schopná usnášení, je-li přítomna alespoň ½ delegátů z nejméně ½ členů. Není-li valná hromada schopna usnášení, svolá výbor bezodkladně náhradní valnou hromadu, která musí mít stejný program. Ta je schopna usnášení i bez výše uvedené přítomnosti delegátů.

(6) Usnesení valné hromady je schváleno, hlasuje -li pro něj nadpoloviční většina přítomných delegátů. Každý delegát má jeden hlas a hlasy všech delegátů jsou si rovny.

(7) Působnost valné hromady:

 • Schvaluje komise a dokumenty nutné pro činnost valné hromady
 • Schvaluje stanovy ČSVPS a jejich změny; rozhodnutí o změně sídla v rámci obce Praha však náleží do působnosti výboru
 • Projednává hospodaření ČSVPS za minulý rok
 • Projednává a schvaluje zprávu kontrolní komise o hospodaření ČSVPS
 • Projednává a schvaluje zprávy výboru o činnosti a záměry dalšího období
 • Volí a odvolává členy výboru a kontrolní komise
 • Rozhoduje o odvolání výborem vyloučeného člena
 • Rozhoduje o ukončení činnosti a likvidaci ČSVPS  -viz čl. 9(1)

(8) Z konání valné hromady musí být pořízen zápis zpracovaný zvoleným zapisovatelem. Zápis je součástí dokumentace valné hromady a musí být do 30 dnů od jejího konání zaslán všem členům ČSVPS. Ze zápisu musí být patrno kdy a  kde se valná hromada konala, kdo jí předsedal a kdo zápis pořídil. Originál zápisu musí být ověřen alespoň jedním členem návrhové komise. Zápisy jsou archivovány a členům musí být přístupny.

(9) Návrh doplnění programu jednání valné hromady o zásadní bod, který nebyl uveden v pozvánce, musí být schváleno nadpoloviční většinou přítomných delegátů.

Čl. 6

Výbor

(1) Výbor ČSVPS je statutárním orgánem ČSVPS a je tvořen pěti členy.  Je usnášení schopný při nadpoloviční přítomnosti členů.

(2) Výbor tvoří

 • Předseda
 • Místopředseda
 • Ekonom
 • Členové

Kumulace činností - funkcí je možná s výjimkou předsedy.

(3) Výbor řídí spolek mezi valnými hromadami a plní jejich usnesení. Dbá na dodržování stanov a je povinen jednat s péčí řádného hospodáře. Minimalizuje náklady na vlastní činnost.

(4) Základní činností výboru je koordinovat činnost členů ČSVPS, pomáhat v rámci daných možností s jejich financováním. Dále zabezpečovat všechny operativní úkoly související s řízením ČSVPS a to zejména:

 • Připravovat a svolávat jednání valných hromad včetně potřebné dokumentace.
 • Zpracovávat roční uzávěrku ČSVPS a zajišťovat agendu předepsanou státními orgány.
 • Spolupracovat s orgány ČUS, delegovat osoby na jejich jednání.
 • Spolupracovat se státními i jinými orgány či organizacemi pokud je to v zájmu ČSVPS
 • Sestavovat rozpočet ČSVPS a podle schválené metodiky rozdělovat finanční, případně jiné prostředky svým členům.
 • Vést seznam členů. Seznam může být veden elektronicky; v případě ukončení členství musí být zřejmý důvod. Seznam je přístupný osobám, které prokáží zájem na jeho znalosti.
 • Vydávat metodické směrnice a pokyny pro své členy.
 • Vést archiv i ostatní dokumentaci ČSVPS.

(5) Výbor některé své činnosti rozděluje na své členy. Rozhoduje však hlasováním.  

(6) Výbor může odvolat svého člena při jeho dlouhodobé nečinnosti a to jen po předchozím upozornění a informaci člena, který jej do výboru delegoval. Pro odvolání musí hlasovat všichni ostatní členové výboru. Přihlédne se též ke stanovisku Kontrolní komise. Odvolávaný člen výboru se může odvolat k nejbližší valné hromadě, která rozhodne s konečnou platností. Do doby jejího konání se však jednání výboru nezúčastňuje.

(7) Výbor svolává předseda podle potřeby, nejméně však jednou ročně řádným způsobem dle čl. 4(8). Výbor může projednávat záležitosti též per rollam.

(8) Jednání výboru řídí předseda. Z jednání je do 15-ti dnů pořízen zápis, který je předán všem členům výboru a členům kontrolní komise.

(9) Předseda nebo místopředseda zastupují ČSVPS navenek ve všech záležitostech a to každý samostatně. Podepisují za ČSVPS  tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu ČSVPS  připojí svůj podpis. Jednají na základě usnesení výboru a informují výbor o svých krocích. Běžné a zákonem, nebo usneseními vyšších sportovních orgánů předepsané kroky činí bez schválení výborem.

Čl. 7

Kontrolní komise

(1) Kontrolní komise je tříčlenná a je stálým orgánem ČSVPS. Ze svých řad volí předsedu a místopředsedu. Výsledek volby oznámí výboru a členům.

(2) Základní činností kontrolní komise je:

·         Provádět kontrolu nad majetkovým a finančním hospodařením ČSVPS a to jak výboru, tak i členů. Zde dbá zejména o správné nakládání s prostředky, které byly přerozdělovány ze zdrojů zajištěných výborem ČSVPS.

·         Kontrolovat, zda jsou dodržovány stanovy ČSVPS.

·         Kontrolovat, zda jsou dodržovány právní a jiné předpisy státu i sportovních orgánů.

·         Vypracovávat kontrolní zprávu o hospodaření (účetní uzávěrce) ČSVPS pro valnou hromadu a to včetně stanoviska, zda hospodaření ČSVPS schválit.

(3) Při svých kontrolách členů pořídí kontrolní komise zápis, který s členem projedná. Člen má právo odchylné stanovisko vložit do zápisu.

(4) Kontrolní komise informuje výbor o svých zjištěních a závěrech. O závažných zjištěních informuje výbor cestou předsedy neodkladně.

(5) O své činnosti za uplynulé období informuje valnou hromadu.

(6) Kontrolní komise provádí kontroly nezávisle na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě žádosti výboru. Komisi též může uložit provedení kontroly valná hromada.

(7) Předseda kontrolní komise má právo zúčastnit se zasedání výboru a má poradní hlas. Totéž platí o korespondenčním jednání a hlasování per rollam. Na pozvání předsedy výboru se zúčastňují i další členové kontrolní komise se stejnými právy.

Čl. 8

Majetek a hospodaření

(1) Majetkem ČSVPS jsou příjmy z vlastních zdrojů, dotace, dary, granty, příspěvky státu nebo jiných veřejných rozpočtů či od střešních sportovních organizací a pod.

(2) Mezi činnosti ČSVPS nepatří vytváření zisku. Pokud při některých činnostech zisk či přebytek hospodaření vznikne, jedná se o vedlejší činnost a lze jej použít výhradně ve prospěch ČSVPS včetně správy ČSVPS.

(3) Výbor řídí hospodaření a jeho výsledky předkládá valné hromadě.

(4) Účetní období ČSVPS je kalendářní rok.

Čl. 9

Závěrečná a přechodná ustanovení

(1)   Zánik ČSVPS musí být projednán na valné hromadě k tomu účelu svolané. Pro zánik musí hlasovat 2/3 delegátů, kteří zastupují nejméně 2/3 členů. Tato valná hromada nemůže být provedena per rollam. V případě zrušení ČSVPS bez právního nástupce musí být provedena likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátor určený valnou hromadou postupuje podle Zákona č. 89/2012 Sb. Likvidační zůstatek převede na organizaci s obdobným účelem a cílem – tedy postiženým sportovcům.

(2)   Členové volených orgánů Svazu, kteří byli do svých funkcí zvoleni volební valnou hromadou dne 14.5.2013  nadále působí ve svých funkcích. Jejich funkční období se řídí podle dosavadních stanov.

(3)   Valná hromada ČSVPS zmocňuje výbor provést ve své kompetenci administrativně formální úpravy stanov, které nesmějí měnit jejich věcný charakter. Na základě výzvy či rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu může výbor odstraňovat všechny vady stanov k dosažení jejich souladu s platnou právní úpravou a k dosažení zápisu do spolkového rejstříku.

(4)   Stanovy nabývají platnosti schválením valnou hromadou dne 8.října 2015.